top of page

De gebreken

Iedereen kan fouten maken maar de manier waarop ze hun fouten weigeren te herstellen en ons aanvallen is onrechtvaardig en zelfs onmenselijk.

Douchekuip

Douchekuip die met haken aaneen hangt ( betegeling was al uitgevoerd, maar ze hadden de douchekuip vergeten vast te zetten). Ze negeerde om dit aan te passen. De slechte plaatsing blijkt nu lek(ken) te veroorzaken. Plafond en de muren vertonen vochtplekken. Verschillende muren vertonen vochtproblemen. In de berging druppelt water langs de lichtpunten naar beneden. Op 14 juli 2022 komt de brandweer op vraag van het schepencollege van Braives de woning inspecteren. Het rapport is onverbiddelijk. Door waterinsijpelingen, barsten en het gebrek aan stabiliteit van de fundering, de steunmuren en lateien (zoals september 2021 vastgesteld door het Expertisekantoor Greisch) is het risico op elektrocutie en brand te groot. De burgemeester grijpt in. De woning wordt onbewoonbaar verklaard door de brandweer, de Burgemeester en het Waals gewest.

Fundering niet in orde

Inwendige en uitwendige barsten verschijnen niet zomaar. Deuren en ramen klemmen niet zomaar alsmaar feller. Aanvankelijk wordt onze argwaan weggelachen, onze vragen over de fundering genegeerd. Maar op foto’s van de bouw kan worden vastgesteld dat er een deel van de fundering – zoals voorzien in de bouwplannen – ontbreekt.

Expertisekantoor Greisch plaatst in september 2021 ook vraagtekens bij de dikte en diepte van het stuk fundering dat wel is gelegd. Het grondwater-probleem is nooit grondig onderzocht. Drainage is niet voorzien. Het verslag en foto’s (zie hieronder) is duidelijk. Tot op heden spreekt Groep Huyzentruyt dit tegen “Op basis van hetgeen vastgesteld werd lopende de expertise alsmede de stukken die voorgelegd werden (incl. het verslag van Greisch waarnaar het brandweerrapport verwijst) zijn er geen vaststellingen van stabiliteitsproblemen”.

funderings-tekort-1114x1536.jpeg
Greisch_Page_01-1086x1536ko.jpg

Dampkap

De afvoer van de dampkamp kwam boven de chape uit van één van de kinderkamers. Meerdere malen hebben wij, nog voor het plaatsen van de afvoer van de dampkap, Groep Huyzentruyt ervan op de hoogte gebracht dat de afvoer te hoog was en dat die daardoor boven de chape zou uitkomen. Daar hadden ze geen hoor naar en plaatste de dampkampafvoer. Bij een werfbezoek zakt er een gezinslid door de chape en door de afvoerbuis die niet verstevigd was. Na aanpassingswerken door hun eigen (onder)aannemers hebben ze het toch niet klaar gekregen. De dekvloerdikte van 2 cm boven de leidingen zou onvoldoende zijn. Ook zou er geen akoestisch isolerend materiaal gebruikt zijn. Wanneer men vandaag de dampkap in werking zet, veroorzaakt dit in de slaapkamer een storend lawaai. Ook zijn er trillingen in de vloer te voelen wanneer men de hand op de vloerbekleding legt. Bovendien komt er bij het aanzetten van de dampkamp gewoon lucht door meerdere lichtpunten in de keuken.Tijdens de werken hebben ze spijtig genoeg elektriciteitsdraden, verwarming en ventilatie toe- en afvoer beschadigd. Met alle gevolgen van dien …

Afkeuring elektriciteit

Met het afbreken van de chape (zie hierboven dampkap) hebben ze spijtig genoeg elektriciteitsleidingen beschadigd. Tot tweemaal toe is de elektriciteit afgekeurd. Enkel de laatste keuring telt. De vorige vervallen. Toch blijft Groep Huyzentruyt dit tegenspreken. Erger nog ze beweren dat een woning waarvan de elektriciteit is afgekeurd opleverbaar is. 
Draden en buizen hebben ze overgoten met chape. Wij hebben Groep Huyzentruyt verschillende keren op de hoogte gebracht (o.a. via mail 28 november 2014) dat ze na de herstellingen eerst een herkeuring moesten doen voordat er chape overkwam. Ook hier hadden ze geen oor naar. Gevolg bij een herkeuring heeft de firma Van Hemelen  een negatief keuringsverslag neergeschreven en voldeed de woning niet volledig aan de wettelijke voorschriften. Wij citeren Koen Van Hemelen: “Aangezien u momenteel over een installatie beschikt die officieel niet in regel is met de geldende wettelijke voorschriften (u beschikt althans over een negatief keuringsverslag) dienen de inbreuken sowieso zo spoedig mogelijk verholpen. Teneinde opnieuw een positief keuringsverslag te hebben die de conformiteit van uw installatie zou kunnen herbevestigen dient de installatie hiervoor steeds onderworpen aan een bijkomend onderzoek. Indien dit niet gebeurt kan men als eigenaar/exploitant na een incident of ongeluk in een lastig parket komen aangezien het laatste keuringsbewijs een negatief besluit heeft. Ook de brandverzekering zou zich kunnen terugtrekken. We merken op, net zoals u, dat bepaalde herstellingen die naar verluid zijn uitgevoerd nu niet meer zichtbaar zouden zijn doordat bepaalde leidingen opnieuw volledig ingewerkt zijn onder een chape”. 7 mei 2015 doet Groep Huyzentruyt beroep op OCB een andere keuringsorganisme om de negatieve keuring te misleiden. Hieromtrent is de wet zeer duidelijk: bij een negatieve keuring mag enkel de keuringsorganisme terugkomen die een negatieve keuring heeft neergeschreven. Wel is het langskomen van OCB anders afgelopen dan Groep Huyzentruyt had verwacht. Ook die keuringsinstantie heeft 5 ANDERE inbreuken vastgesteld. Dus ook van hun kregen ze een negatief keuring PV. Er ontbrak aarding op verscheidene plaatsen (o.a. douch, … ). Eigenlijk moeten wij ze dankbaar zijn, anders zaten we nu op verschillende plaatsen zonder aarding.
20 januari 2016 tijdens de eerste juridische expertise heeft een onderaannemer van Groep Huyzentruyt één van de draden uit de leidingen getrokken ter controle. Redenering van tegenpartijen vermits dat die draad wel ok zou zijn die andere leidingen dan ook wel in orde moeten zijn. Had Groep Huyzentruyt onze mail van o.a. via mail 28 november 2014 ernstig  genomen hadden misschien al de problemen vermeden kunnen worden. 

Verwarming & Boiler

Voor december 2014 hebben wij Groep Huyzentruyt op de hoogte gebracht dat er problemen waren met de verwarming en warmwater. In het postinterventiedossier dat ons overhandigd is door Groep Huyzentruyt, zit een warmtestudie. Daarin staat te lezen dat er 11,813 w nodig is om de woning te verwarmen (dit zonder rekening te houden met het feit dat het warmwater ook nog verwarmd moet worden door de warmtepomp) en dat er gekozen moet worden voor de Zuran 100 (=12KW). Meermaals bevestigd door Groep Huyzentruyt dat het wel degelijk over de juiste warmtestudie gaat. “Dit heeft uiteraard betrekking op de woning in casu” – “De berekening is ons inziens wel degelijk volledig en het toestel voldoet aan hetgeen opgenomen is in het lastenboek” - “deze afmetingen stemmen toch ontegensprekelijk overeen met de plannen van dhr & mevrouw van de Velde - Hauspie”.  zie foto’s hieronder.

Het toestel Zuran 100 (=12KW) als zodanig voldoet aan het lastenboek. Zo dachten ze …

De klap op de vuurpijl is evenwel dat de geplaatste verwarmingsinstallatie geen afgegeven vermogen  van 12 kW heeft, maar slechts 10,3 kW voor de binnenunit en gevoed wordt door een buitenunit van slechts 8kW.  De aanwezige warmtepomp is immers het toestel Zuran 80 i.p.v. Zuran 100. Het geplaatste toestel Zuran 80 is m.a.w. evenwel niet conform de omschrijving in het lastenboek. Tegenpartijen proberen er zich nu langs alle kanten uit te praten. Hallucinant is dat ze nu zelf de hulpweerstand erbij willen betrekken door die er gewoon bij te rekenen in hun nieuwe berekening. Wat natuurlijk volledig niet relevant is. Geen enkele fabrikant, leverancier, installateur houd rekening met de hulpweerstand bij hun berekeningen. Als je dat doet verliest de warmtepomp volledig zijn nut.

Op een werfvergadering van 01/09/2016 werd gebleken door Groep Huyzentruyt, hun onderaannemer, hun leverancier, de gerechtsdeskundige en één van onze technische raadsmannen dat de hydraulische regeling van de verwarming moest worden bijgesteld, dat de opbouwleidingen van de verwarming in het technisch lokaal diende te worden vervangen, in een ander materiaal, met zo weinig mogelijk reducties. Het expansievat zal verplaatst worden en er zal worden nagegaan of de bypass nog nodig is. In principe zal de verwarming normaal moeten functioneren na uitvoering van deze werken. De aanpassingswerken werden op 28.06.2017 uitgevoerd (maar niet voltooid). Vandaag slaat het expansievat nog steeds tilt door drukverlies (lek in de vloerverwarming?). Op 08.09.2017 tijdens een controle werfvergadering (o. a. van hun uitgevoerde werken van 28.06.2017) bleek dat er een draad los zat in het toestel waardoor de elektrische weerstand niet geactiveerd kon worden en het warmwater niet kon opgewarmd worden tot 55°.

De boiler heeft een capaciteit van 200 liter, wat duidelijk vermeld staat op het metalen typeplaatje van de boiler. De partijen proberen dit ook tegen te spreken en beweren dat wij een boiler van 240 liter hebben. Als je bedenkt dat wij een bad van 320 liter + regendouche hebben, kun je gemakkelijk concluderen dat de capaciteit van 200 liter veel te klein is. En dit is zonder rekening te houden met het aantal inwoners (5).

  

Aan de EPB-eisen is niet voldaan.


Het is duidelijk dat over heel de lijn Groep Huyzentruyt het de ernst van het dossier aan hun laars hebben geveegd. Gevolg dat de EPB nog steeds is afgekeurd en er een monsterboete boven ons hoofd hangt. Wallonië Energie SPW spreekt in haar proces-verbaal over onnauwkeurigheden. Naast een ‘valse codering van de ventilatiegroep’, gaat het over gebreken in het gebouw die niet EPB conform zijn, een onjuiste codering van een deel van het verwarmingssysteem. Ze verwijzen naar isolatieproblemen. Omdat het L-ijzer niet is vastgemaakt, krijgt de achtergevel te weinig ondersteuning. Dit wordt vastgesteld nà de herstellingswerken die Groep Huyzentruyt ‘niet nodig achtte maar bij wijze van ‘commerciële geste’ uitvoerde. Wat ze precies herstelden, is onduidelijk. Het probleem is er vandaag nog steeds. Aan Wallonië Energie SPW werd doorgegeven dat er in de badkamer elektrische muurverwarming is. Die was wel voorzien maar is nooit geplaatst! ‘De onderaannemer van Huyzentruyt die de EPB opmaakt, is o.a. beboet voor valsheid in geschrifte. Maar dat lost natuurlijk de problemen niet op. Een huis met een afgekeurde EPB valt niet te verkopen of te verhuren. Er hangt een monsterboete van het Waalse Gewest boven ons hoofd omdat Huyzentruyt de EPB nog steeds niet correct heeft ingediend. Dat is ook niet mogelijk want de woning voldoet niet aan de wettelijke en contractuele verplichtingen.

PV _Page_2 copy.jpg

​En nog veel meer gebreken ...

 • Wc deuren & muren staan langs alle kanten scheef.

 • Voegen buitengevel zijn niet evenredig (buiten tolerantie).

 • Stootvoegen lopen volledig scheef (buiten tolerantie).

 • Buitengevel is op verschillende plaatsen scheef en golvend.

 • Gevel vertoont een lichte kromming (staat licht hol).

 • Verschillende kleuren van gevelstenen gebruikt, waardoor je op verscheidene plaatsen oranje vlekken hebt, dit komt door een slechte mening van pakken bakstenen.

 • Woning is op verschillende plaatsen slecht geisoleerd.

 • Diverse dagkanten zijn niet haaks (buiten tolerantie).

 • Deurramen kunnen op verschillende plaatsen niet helemaal open.

 • Pleisterwerk & metselwerk is op verschillende plaatsen helemaal scheef.

 • Vele haarbarsten en barsten op de meeste muren & plafond & achtergevel op de verdieping.

 • De voegwerken van de vloertegels lopen op een bepaald stuk niet recht en echt lelijk.

 • Vloertegels zijn niet overal even vlak (zelf op sommige plaatsen buiten tolerantie)

 • De dorpels lopen niet volledig parallel met het gevelvlak.

 • Inkomdeur sluit slecht.

 • Venstertabletten scheef en beschadigd.

 • Krassen op buitenschrijnwerk.

 • Lijmresten op raam.

 • Woning staat enkele cm uit zijn haak, met als gevolg dat er geen enkel hoek is van 90° en dat de meeste verticaal & horizontaal muren scheef staan.

 • Verschillende binnenmuren en plafond staan scheef (net binnen en buiten de tolerantie).

 • Verschillende kapotte gevelstenen.

 • Ze hadden te smalle en verkeerde opbouwleidingen van de verwarming geplaatst. Ondertussen hebben ze die vervangen door leidingen in een andere materiaal, maar ons verwarming werkt nog niet als behoren. Tot vandaag bereikt de warmtepomp de gevraagde temperaturen niet. Wat heel lastig is in de winter.

 • In het uitvoerende lastenboek, warmtestudie staat duidelijk neergeschreven dat ze een warmtepomp van 12 KW moeten plaatsen. Groep Huzyentruyt heeft maar één van 8 kW geplaatst. Contractueel is er één van 12 KW voorzien. Gevolg dat wij ons woning in de winter niet warm krijgen.

 • Expansievat warmtepomp slaat tilt.

 • Inhoud van de boiler (200L) is te klein in verhouding met gekozen sanitaire toestelen (bad 320L & Regen douche)

 • Tot vandaag werd ons de EPB verslaggeving, met alle nodige documenten, niet overgemaakt, waardoor wij subsidies zijn kwijtgeraakt en wij nog steeds de EPB dossier niet hebben kunnen afsluiten.

 • De ingediende EPB aangifte werd uiteindelijk nietig verklaard door de bevoegde instantie, omdat de ingegeven gegevens niet kloppen met de realiteit en andere inbreuken werden vastgesteld.

 • Ze boren een gat en maken een leiding helemaal stuk.

 • Een steunbalk is niet bewapend en nu is er allemaal roest te zien.

 • Schuifraam vanachter staat scheef en is niet goed geplaatst.

 • Valluik van zolder hebben ze een heel stuk ineens uitgebroken zonder boe of ba (met de melding dat ze er niet door raakten met de ventilatie-unit?? )

 • Ventilatie-unit is contractueel voorzien in de berging, zonder ons medeweten en goedkeuring hebben ze die geplaatst op de niet geïsoleerde kruipzolder zonder veilig verstevigde ondervloer en gemakkelijke doorgang.

 • Zonder onze goedkeuring of medeweten andere ventilatieroosters geplaatst die wij zomaar moeten aanvaarden. (geen keuze gekregen, gewoon voldongen feit).

 • Kleurverschillen in de tegels en de plinten.

 • Douchekuip die met haken aaneen hangt ( betegeling was al uitgevoerd, maar ze hadden de douchekuip vergeten vast te zetten )

 • Kraan van bad staat schreef.

 • Tablet aan bad staat scheef (helling naar muur waardoor water in muur infiltreert.

 • Geur septische put die uit de leidingen komen.

 • Waterpomp die niet functioneert.

 • Meerdere venstertabletten die scheef staan en niet even recht zijn.

 • Sanibloc van wc gelijkvloers & verdiep staan schuin en zijn slecht afgewerkt.

 • Afvoer dampkap die te hoog is en gewoon uit de chape komt ( de chape is nu bolvormig ).

 • Wanneer men de dampkap in werking zet (gelijksvloer) veroorzaakt dat in de slaapkamer verdieping een storend lawaai. Ook trillingen in de vloer zijn voelbaar. Oorzaak is omdat het niet meer mogelijk was om de nodige geluidsreducerende, versteviging en isolatie rond de afvoer te plaatsen.

 • Barsten in chape.

 • Afvoerbuis die in de berging voor niets wordt geplaatst. (ventilatie die ineens naar zolder werd geplaatst).

 • Waterput niet op juiste plaats gezet maar voor de oprit, waardoor we nu in problemen zitten met onze oprit. Ook was deze dan nog niet symmetrisch gelegd met het huis.

 • Wachtleiding voor de buitenunit van de warmtepomp die gewoon in het midden van de gevel uitkomt.

 • Buizenstelsel is op een amateuristische wijze aangebracht, de leidingen hebben een tegenpeil.

 • Opening in de muur waar de leiding van warmtepomp steekt, werd niet afgewerkt. Deze is nog open (niet opgevuld) waardoor ongedierte (rat-muis) zomaar kunnen binnenkomen. Bouwfirma zegt dat dit normaal is.

 • Onze elektriciteit is door een bevoegde keuringsfirma afgekeurd en toch blijft deze bouwfirma beweren dat deze woning opleverbaar is.

 • En ga zo maar door… .

bottom of page